#O nás

NAŠÍM HLAVNÝM CIEĽOM JE …

Hlavným cieľom občianskeho združenia #futura2040 je zvýšiť adaptabilitu, konkurencieschopnosť a výkonnosť hlavne západoslovenského regiónu pri neustálom zvyšovaní kvality života obyvateľov tohto regiónu a pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom združenia je najmä zvyšovanie kvality života obyvateľov Slovenskej republiky pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, a to primárne zvyšovaním adaptability, konkurencieschopnosti a výkonnosti západoslovenského regiónu,

V súlade s podmienkami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) poskytovať odbornú, obslužnú, alebo ďalšiu činnosť, alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

 • a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
 • b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 • c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 • d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 • e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
 • f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa.

Taktiež ochrana životného prostredia, environmentálna osveta, školstvo, vzdelávanie a informatizácia, makroekonomika.

Stanovené ciele občianske združenie plní najmä:

 1. poskytovaním sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb v súlade s podmienkami zákona č. 448/2008 Z. z.,
 2. vzdelávaním, výchovou a rozvojom telesnej kultúry, rekvalifikačnými službami, organizovaním kurzov, školení, seminárov a konferencií a osvetovou činnosťou,
 3. organizovaním a sprostredkovaním dobrovoľníckych činností,
 4. publikačnou činnosťou,
 5. vytváraním podmienok pre voľnočasovú činnosť všetkých vekových kategórií obyvateľstva,
 6. organizovaním spoločenských, kultúrnych, športových podujatí,
 7. spoluprácou so štátnymi, samosprávnymi a cirkevnými inštitúciami, súkromným sektorom za účelom realizácie verejnoprospešných podujatí, projektov a cieľov,
 8. sprostredkovaním zamestnania, alebo pôsobením ako agentúra dočasného zamestnávania v súlade s ust. § 29 a nasl. zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 9. environmentálnym vzdelávaním a osvetou v súlade so Stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky („Envirostratégia 2030“),
 10. zabezpečením priestorov s dostatočným technickým vybavením potrebných na poskytovanie environmentálnej výchovy.