#Projekty

Výzva Krok za krokom

Cieľom výzvy je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne. Aktivitami výzvy sú identifikácia neaktívnych osôb, zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce, sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení v zmysle § 54 ods. 4 zákona č. 5/2004   Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Kód výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z312081BUI7

Z Daniela sa stal občan platiaci štátu dane vďaka #futura2040
Spokojný majiteľ street baru vďaka #futura2040
Ďalšia klientka našla nové zamestnanie
Opis práce zamestnankyne #futura2040 s úspešnou klientkou, ktorá sa uchytila na pracovnom trhu

Plagát na stiahnutie