Úspešne sme ukončili prvý projekt

„Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitatívne podmienky života neaktívnym osobám na trhu práce a to poskytovaním špecializovaných služieb individualizovaných podľa konkrétnych potrieb klienta, kde bolo cieľom dosiahnuť jeho aktiváciu a úspešný návrat na trh práce v súvislosti so zabezpečením aktívnych opatrení voči dôsledkom krízy vyvolanej pandémiou ochorenia COVID-19“ vysvetľuje predseda združenia Ing. Dávid Bodnár.

Hlavná aktivita projektu bola implementovaná v súlade s oprávnenou aktivitou výzvy čo je „Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov, neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov“ a to predovšetkým realizáciou nástrojov a služieb komplexného prístupu v súlade s požiadavkami.

Komplexný a individuálny prístup k účastníkom oprávnenej cieľovej skupiny je kľúčový v rámci zabezpečenia ich hlbšej sociálnej integrácie. Nedostatok individuálnej a komplexnej podpory pre neaktívne osoby je možné považovať za jednu z hlavných príčin zlyhávania pri ich integrácii na trh práce, kde systémové nástroje štátu nevenujú dostatočnú pozornosť špecifickým potrebám jednotlivých neaktívnych osôb, vrátane nezohľadňovania ich životnej situácie.

V projekte sme venovali osobitnú pozornosť najmä odbúravaniu bariér vyplývajúcich zo socioekonomickej situácie jednotlivých účastníkov, ako aj ich nedostatočných znalostí a orientácie v oblastiach sociálnej, ekonomickej, pracovnej a právnej agendy vrátane podpory a rozvoja osobitných a odborných zručností jednotlivých účastníkov, čím sa predpokladá ich relatívne efektívna aktivácia a adaptácia na podmienky trhu práce. Projekt trval 20 mesiacov a výstupom resp. výsledkom bol počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov. Neaktívni účastníci, ktorí dokončili intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu boli zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavania kvalifikácie, sú zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činní, alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave.

„Na základe skúsenosti z realizácie hlavnej aktivity projektu budú posilnené praktické kompetencie združenia o ďalšie prvky komunitného rozvoja a podpory prostredníctvom poskytovania špecializovaných odborných služieb a poradenstva vrátane využívania podporných nástrojov pre potreby neaktívnych osôb priamo v teréne ako aj prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov s cieľom podpory aktivácie klientov na trhu práce a zabezpečenie ich dlhodobého osobnostného, profesijného a sociálneho rozvoja. Budeme udržiavať a rozvíjať nielen praktické skúsenosti, ale aj odbornú podpornú sieť (najmä dobrovoľníkov – poradcov) a sieť zamestnávateľov, ktorý sa vo svojej podnikateľskej činnosti orientujú aj na sociálne aspekty regiónov, lokalít a komunít, v prostredí ktorých ich organizácie pôsobia a týmto podporujú rozvoj miestnych spoločenstiev ako aj ich jednotlivých občanov“ dodal predseda združenia.

Naším cieľom je ľuďom POMÔCŤ

Najlepšia odpoveď pre neprajníkov je kvalitne odvedená práca. A my, v občianskom združení #futura2040, sme na ňu hrdí a stojíme si za ňou. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje nás ešte v marci oslovilo, či by sme nenatočili video ako ukážku príkladu dobrej praxe. Radi sme súhlasili. S odstupom času môžeme povedať, že výzva „Krok za krokom“ má zmysel a teší nás, že sme jej súčasťou.

Nekončíme, toto bol len začiatok, pokračujeme ďalej.

Postaviť sa na vlastné nohy a nájsť si prácu vie byť náročné. Vieme podať pomocnú ruku. #futura2040

Ak sú ľudia bez zamestnania, sú bez príjmu, narastajú im dlhy a dostávajú sa do dlhovej pasce. Problémy sa hromadia vo všetkých oblastiach. Rodinné vzťahy sa komplikujú a nie raz je to pre človeka tak náročné, že stráca motiváciu, sebahodnotu a postupne aj chuť ďalej bojovať so svojím osudom.

V tejto neľahkej životnej situácii sú tu združenia, ktoré vedia ako podať pomocnú ruku a vytiahnuť človeka z dlhov a životného trápenia tak, aby už sa táto jeho situácia nezopakovala.

„Naša práca spočíva vo vyhľadávaní a kontaktovaní takýchto osôb formou STREETWORK – čo je jednou z metód terénnej sociálnej práce. Čiže namiesto pasívneho modelu v inštitúciách, v ktorých zamestnanci očakávajú že ich takýto klient vyhľadá, my sme zvolili formu aktívneho a kontaktného spôsobu vyhľadávania klientov. Z našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti vieme, že naši klienti vo veľkej väčšine sami pomoc nevyhľadávajú. Dôvodov, prečo nekontaktujú inštitucionálnu pomoc je viacero. Napríklad, nevedia, že služba existuje, nemôžu pomoc vyhľadať pretože služba nie je v blízkom okolí,  nemajú dôveru v inštitúcie alebo s nimi majú zlú skúsenosť,  sú znevýhodnení v prístupe k pomoci – nemajú komunikačné schopnosti, nie sú mobilní“,  vysvetľuje predseda združenia Ing. Dávid Bodnár.

#futura2040 je združenie, ktoré pomáha ľuďom opätovne sa zaradiť do pracovného procesu, tak aby prácu zvládli a tak zlepšili kvalitu ich života. 

Pani Marta posiela žiadosti na práce a pomáha ľudí pripraviť do pracovného života a pomáhajú sa klientom zamestnať. Odborný poradcovia sa stretávajú s klientami ktorí žijú v krízových centrách, azylových domoch, slobodnými mamičkami, dlhodobo chorými klientami či ľudmi bez domova a z osád. Pracovníci nielen pomáhajú ľuďom nájsť si prácu, ale aj firmám nájsť ochotných zamestnancov, za ktorých sa pracovníci #futury2040 dokážu zaručiť.

Hlavným cieľom občianskeho združenia #futura2040 je zvýšiť adaptabilitu, konkurencieschopnosť a výkonnosť hlavne západoslovenského regiónu pri neustálom zvyšovaní kvality života obyvateľov tohto regiónu a pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.

Je dôležité akceptovať sociálno-kultúrnu odlišnosť a zvoliť aj netradičné spôsoby práce. Práca s každým klientom je špecifická a zahŕňa množstvo krokov v hľadaní riešení jeho nepriaznivej sociálnej situácie.

Naším cieľom je ľuďom POMÔCŤ. Nájsť im vhodné zamestnanie a nasmerovať ich ku kvalitnejšiemu životu prostredníctvom aktivizácie k riešeniu ich problémov. Aby získali dlhodobo pracovné návyky, mohli sa naučiť finančnej gramotnosti a tým pádom vedeli efektívnejšie investovať do stabilnejšieho spôsobu života (napr. zabezpečenie bývania, nákladov na vzdelávanie  a živobytia).

Aj 9. ročník bol famózny

Predstavitelia občianskeho združenia #futura2040 sa zúčastnili na podujatí Od Tatier k Dunaju na bicykli so SM. Toto podujatie vnímame ako vynikajúci projekt a sme radi, že niečo tak úžasné a zmysluplné vzniklo. Celá akcia bola vynikajúco zorganizovaná a naplánovaná. Spoznali sme perfektný tím ľudí, čo sa zúčastnili bicyklovania, veľa zážitkov, srandy a dobrodružstva. Samozrejme stále dobrá nálada za každého počasia.

Už teraz sa tešíme na 10. ročník „Od Tatier k Dunaju“ na bicykli napriek skleróze multiplex.

Predstavitelia združenia #futura2040 z ľava Mgr. Matej Bobot – podpredseda, PhDr. Ing. Dávid Bodnár – predseda, PhDr. Matej Čambal – tajomník

Predstavitelia združenia #futura2040 z ľava PhDr. Matej Čambal – tajomník, Mgr. Matej Bobot – podpredseda, PhDr. Ing. Dávid Bodnár – predseda

Účastníci charitatívnej akcie


Zúčastnili sme sa 13. ročníka najväčšieho festivalu – Profesia Days

Zamestnanci ako aj zakladatelia občianskeho združenia #futura2040 sa v dňoch 16. – 17. mája 2023 v Starej tržnici v Bratislave, zúčastnili 13. ročníka najväčšieho festivalu príležitostí na Slovensku – Profesia Days, kde bolo mnoho inšpirácie s možnosťou otestovať a rozvíjať svoje zručnosti. Nakoľko naši zamestnanci pomáhajú neaktívnym osobám vstúpiť na trh práce, tento nástroj je len a len prínosom ako pre zamestnávateľov tak aj zamestnancov. A preto súhlasíme s výrokom “Aby šancu pracovať dostal každý človek”.

Z ľava – PhDr. Mgr. Marta Richterová – odborná garantka projektu, PhDr. Ing. Dávid Bodnár – predseda združenia, Mgr. Denisa Hubálková – odborná poradkyňa projektu, PhDr. Matej Čamgal – tajomník združenia

Podporili sme OZ Sclerosis Multiplex Nádej

V občianskom združení #futura2040 vnímame spoločenskú zodpovednosť ako neoddeliteľnú súčasť našej vízie a cieľov. Už od svojho začiatku sa profilujeme ako spoločensky zodpovedné občianske združenie. Vzhľadom na to, že predseda združenia, Ing. Dávid Bodnár, už dlhé roky pôsobí i v rámci tretieho sektora, na dobrovoľnej báze, v pomoci druhým a najmä sociálne znevýhodneným skupinám, rozhodli sme sa za pomoci zakladateľov občianskeho združenia #futura2040 podporiť občianske združenie Sclerosis Multiplex Nádej v sume 850,00 EUR. Taktiež sa zúčastníme dobročinného podujatia „od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex“. Máme za to, že firmy a organizácie by sa mali pravidelne zapájať a podporovať činnosť tretieho sektora, aby sme tak spoločne pomáhali zlepšovať životy ľudí a kvalitu prostredia v ktorom žijeme. Ide nielen o pomoc, ale i prejav ľudskosti, spolupatričnosti, tolerancie a rešpektu bez ohľadu na inakosti a osudy ľudí. Pretože všetci si zaslúžime pochopenie a ľudský prístup.

Z ľava PhDr. Ing. Dávid Bodnár – predseda zduženia #futura2040, Jaroslava Valčeková – predsedkyňa združenia sclerosis multiplex Nádej, PhDr. Matej Čambal – tajomník združenia #futura2040

Stali sme sa sponzorským partnerom

Sme radi, že sme sa ako OZ #futura2040 stali sponzorským partnerom kristiandaniel0000, ktorý pochádza z Holíča a mali sme tak možnosť podporiť mladý boxerský talent, ktorý zatiaľ vyhral všetky svoje doterajšie zápasy systémom KO. Všetky prostriedky poskytnuté na túto podporu – finančnú – pochádzajú z darov, ktoré OZ darovali jej zakladajúci členovia. Tentokrát sa aj vďaka našej podpore pripravuje na zápas, ktorý je rozhodne v kategórii tých väčších a dôležitých. Uskutoční sa 29.04.2023 v americkom Las Vegas, a tým pádom už tento mladý talent nebude reprezentovať „len“ svoj domovský Box club Holíč, ale celú SR. Držíme palce, držíme päste a veríme v ďaľšie KO v náš prospech

Podporili sme mladého šprtovca Ryana

Sme radi, že sme mohli dnes podporiť mladého športovca, ktorý sa venuje taktickej streľbe. Prostriedky išli na účet športového klubu, ktorý reprezentuje a pochádzajú z našich vyzbieraných 2%. Ryan, prajeme Ti veľa úspechov a mnoho trofejí.

Princíp  našej práce

Ak sú ľudia bez zamestnania, sú bez príjmu, narastajú im dlhy a dostávajú sa do dlhovej pasce. Problémy sa kumulujú vo všetkých oblastiach, rodinné vzťahy sa vyostrujú a vznikajú rôzne sociálno patologické javy.

Naša práca spočíva vo vyhľadávaní a kontaktovaní takýchto osôb formou STREETWORK – čo je jednou z metód terénnej sociálnej práce. Čiže namiesto pasívneho modelu v inštitúciách, v ktorých zamestnanci očakávajú že ich takýto klient vyhľadá, my sme zvolili formu aktívneho a kontaktného spôsobu vyhľadávania klientov. Z našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti vieme, že naši klienti vo veľkej väčšine sami pomoc nevyhľadávajú. Dôvodov, prečo nekontaktujú inštitucionálnu pomoc je viacero. Napríklad, nevedia, že služba existuje, nemôžu pomoc vyhľadať pretože služba nie je v blízkom okolí,  nemajú dôveru v inštitúcie alebo s nimi majú zlú skúsenosť,  sú znevýhodnení v prístupe k pomoci – nemajú komunikačné schopnosti, nie sú mobilní“,  vysvetľuje predseda združenia Ing. Dávid Bodnár.

Našimi klientmi sú vo veľkej miere jednotlivci z marginalizovanej rómskej komunity (MRK). Je to skupina obyvateľov hodnotovo inak orientovaná ako majorita. Je dôležité akceptovať sociálno kultúrnu odlišnosť a zvoliť aj netradičné spôsoby práce. Práca s každým klientom je špecifická a zahŕňa množstvo krokov v hľadaní riešení jeho nepriaznivej sociálnej situácie. V oblasti politiky zamestnanosti Rómov na Slovensku dlhodobo a negatívne ovplyvňuje  vývoj v tejto oblasti vysoká miera nezamestnanosti tejto skupiny obyvateľov. S touto situáciou súvisí jednak nízka kvalifikácia a  problematický prístup k nástrojom sociálnej politiky.

Rómovia sú vo veľkej väčšine zamestnávaní na  krátkodobé práce formou pracovných dohôd alebo dohôd o vykonaní pracovnej činnosti a nie na klasickú pracovnú zmluvu, z ktorej by im vyplývala väčšia ochrana v prípade nestability pracovného trhu. V prípade ak sa zamestnávateľ dostane do ťažkostí, práve Rómovia sú z práce prepustení ako prví a tento fakt pôsobí veľmi demotivujúco. Rómska pracovná sila je tiež často využívaná zo strany zamestnávateľov najmä na sezónne práce, čo tiež neprospieva k tomu, aby Rómovia získali dlhodobo pracovné návyky, mohli sa naučiť finančnej gramotnosti a tým pádom vedeli efektívnejšie investovať do stabilnejšieho spôsobu života (napr. zabezpečenie bývania, nákladov na vzdelávanie  a živobytia).

Naším cieľom je ľuďom POMÔCŤ. Nájsť im vhodné zamestnanie a nasmerovať ich ku kvalitnejšiemu životu prostredníctvom aktivizácie k riešeniu ich problémov.

Pomohli sme Silvinke k plnohodnotnému životu

Jedným z hlavných cieľov občianskeho združenia #futura2040 je pomôcť sociálne slabším komunitám. Keďže jedným zo zakladateľov nášho OZ je rodák z Holíča, boli naše, nie len prvé, kroky smerovené k tomuto významnému Tereziánskemu panstvu. Prvým projektom bola spoluprácva s Box klubom Holíč, v ktorom sme podporili mladé talenty, mnohé z marginalizovaných skupín. Okrem finančnej podpory dostali hlavní aktéri aj podporu materiálnu, vo forme notebookov, pre ich daľší rozvoj a vzdelávanie.

V sobotu 6. augusta usporiadalo mesto Holíč v spolupráci s Boxerskym klubom benefičné podujatie “Holíč pre Silvinku”, ktorého hlavným cieľom bolo vyzbierať finančnú pomoc na rehabilitácie a liečbu malej holíčanky Silvinky. Súčasťou podujatia bol boxerský turnaj mládeže pod záštitou Tomiho Kid Kovácsa. Akcie sa zúčastnil aj klub motorkárov z Holíča (FIRE RIDER), ktorý dieťom ponúkol jazdy na morkách v areali zámku.

OZ #futura2040 prispelo Silvinke sumou 200€ a jeden zo zajkladajúcich členov a holíčsky rodák Matej Čambal ešte individuálnym darom 300€. Celkovo sa Silvinke na benefičnej akcii vyzbieralo viac než 3.600€. Veríme, že vyzbierané prostriedky pomôžu rodine lepšie zvádnuť financiovanie liečby a rehabilitácií, a viesť Silvinke plnohodnotný život.Fotogaléria z Box Club Holíč – 14.8.2021

Stále cítime super atmosféru, ktorá by sa dala krájať počas nášho prvého projektu s Box Club Holíč, preto Vám prinášame fotogalériu z tohto podujatia. Nesmierne si ceníme asi tridsiatky mladých ľudí čo nemali problém v sobotu na deviatu hodinu rannú prísť na „kollárovku“ v Holíči. Samozrejme aj rodičov, ktorý ich priviezli 😉 Zároveň sa chceme poďakovať Mišovi Jurkovičovi za perfektnú spoluprácu a organizáciu, tu nám neostáva nič iné, iba byť radi, že decká majú ozaj perfektného lídra a super vzor, ktorý na úkor seba samého je ochotný pomôcť a podporiť tých ktorí ho potrebujú. Vďaka Michal a samozrejme veľká vďaka ostatným trénerom za ich obetavosť. Prajeme všetkým boxerkám a boxerom veľa športových úspechov, tak isto aj úspechov v osobnom živote a trénerom stále tú istú trpezlivosť a entuziazmus a nasadenie do tréningov ako doteraz. Za #futura2040 veľké ĎAKUJEME!

Prvý projekt #futura2040, podpora Box Club Holíč, podpísanie memoranda o spolupráci a super sobotné doobedie s mladými športovcami

Sobota 14. augusta 2021 sa zapíše pre občianske združenie #futura2040 ako prvý míľnik v aktívnej existencii. Vznikli sme v neľahkých časoch koronových v decembri 2020, pričom prvotná myšlienka bola celkom iná, ale sme presvedčení, že sa k nej ešte vrátime, keď sa dá celý svet aspoň z časti do pôvodných koľají. Nechceme sa teraz rozpisovať o tom, čo sme chceli urobiť, ale o tom čo sa nám už podarilo spraviť. Zatiaľ aspoň krátka ochutnávka z dnešného dňa, kedy sme začali spoluprácu podpísaním memoranda o spolupráci s občianskym združením Box Club Holíč, vrátane finančného daru. Za #futura2040 sa zúčastnili tréningu mládeže v skromných podmienkach Dávid Bodnár, Matej Bobot, Matej Čambal a Ondrej Bobot. Podujatie spolu s nami podporila aj Lenka Látalová, ktorá taktiež prispela finančným darom a ponukou poradenstva pre deti a dospievajúcu mládež.